Tietosuoja

Seuraamme sinua, haittaako?

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Dogscent / Hakio Consulting Oy

Y-tunnus 3180118-5

Postiosoite: Kaarenpiha 4 E 21, 02430 Kirkkonummi

Puhelin: 0504136121

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Emmi Hakio

0504136121

info@dogscent.fi

Rekisterin nimi

Dogscent asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Dogscent kerää asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Dogscent noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Dogscentin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Dogscentin liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Dogscent:in ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Dogscentin henkilörekistereistä.

Tietojen säännömukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Dogscentin käytössä, paitsi Dogscentin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Dogscentin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Dogscent voi luovuttaa verkkokaupan asiakkaista keräämiään tietoja muihin Dogscentin asiakasrekistereihin. Dogscent käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeviestinnässään, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoa päin palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Dogscent c/o Emmi Hakio, Kaarenpiha 4 E 21, 02430 Kirkkonummi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.